Landstede Groep

Zorg en begeleiding

We helpen je bij keuzes die met je opleiding te maken hebben en hebben ook verschillende vormen van individuele begeleiding en zorg.

De vertrouwenspersoon
Heb je binnen of buiten de school persoonlijke problemen waarover je niet met je mentor of docent kan of wil praten? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze zal jouw probleem altijd vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenspersoon bespreekt het alleen met anderen als jij dat goed vindt, of wanneer het om een levensbedreigende situatie gaat, zoals suïcidale neigingen, seksuele intimidatie of incest. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon je door naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Op JenaXL hebben wij in principe twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.

Zorg Advies Team
Het Zorg Advies Team (ZAT) is er voor leerlingen met problemen op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school en sociaal-emotionele problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk problemen te signaleren en te verhelpen. Daarom werkt het ZAT samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel, met de leerplichtambtenaar van de gemeente en met de GGD. Het ZAT stelt voor leerlingen met problemen een handelingsplan op, evalueert dit plan en past het zo nodig aan.

Het ZAT op het Thomas a Kempis College is er ook voor leerlingen van JenaXL. De voorzitter van het ZAT is altijd de zorgcoördinator van de leerling die we bespreken. Eén keer in de drie weken hebben we een intern zorgoverleg. Hierin bespreken de leden van dit team hulpvragen van leerlingen en spreken zij passende begeleiding af. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolcoach, leerlingenbegeleiders, orthopedagoog en een remedial teacher.

Studiebegeleiding
De stamgroepleider is de spil in de studiebegeleiding. Hij of zij krijgt van iedere vakdocent steeds de resultaten van de toetsen. Zijn die onvoldoende, dan geeft de docent een korte omschrijving van het probleem en van de gewenste actie. Soms onderneemt de docent zelf actie, anders doet de stamgroepleider dat. Soms zetten we de computer in als hulpmiddel, bijvoorbeeld bij problemen met spelling.

Dyslexie
In het eerste jaar testen we iedereen op spellingsproblemen. Als vervolg op de test krijgen spelling-zwakke leerlingen extra hulp aangeboden. Als na een nieuwe test blijkt dat de leerling onvoldoende is vooruitgegaan dan kunnen we in overleg met ouders/verzorgers een dyslexie-onderzoek aanvragen. De kosten hiervoor zijn voor 75% voor de ouders/verzorgers, de overige 25% betaalt de school. Als je dyslectisch bent kun je extra faciliteiten krijgen, bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken.

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Faalangst?
In het tweede jaar vul je de situatiespecifieke angsttest (SSAT) in. Je antwoorden maken duidelijk hoe het zit met je zelfvertrouwen en helpen ons bepalen of een faalangstreductietraining zinvol is.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle