Landstede Groep

Zorg en begeleiding

We helpen je niet alleen bij keuzes die met je opleiding te maken hebben, we hebben ook verschillende vormen van individuele begeleiding en zorg.

De vertrouwenspersoon
Heb je binnen of buiten de school persoonlijke problemen waarover je niet met je mentor of docent kan of wil praten? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze zal het voorgelegde probleem altijd vertrouwelijk behandelen en alleen met anderen bespreken als jij dat goed vindt, tenzij het om een levensbedreigende situatie gaat, zoals suïcidale neigingen, seksuele intimidatie, incest. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon je door naar gespecialiseerde hulpverleningsinstanties. Op JenaXL hebben wij in principe twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.

Zorg Advies Team
Het Zorg Advies Team (ZAT) is er voor leerlingen met problemen op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school en sociaal- emotionele problemen. Zo snel mogelijk problemen signaleren en verhelpen is belangrijk. Daarom werkt het ZAT samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel, met Leerplicht en met GG&GD. Het ZAT stelt voor leerlingen met problemen een handelingsplan op, evalueert dit plan en past het zo nodig aan.
Er is één ZAT op het Thomas a Kempis College. Daarin bespreken we zowel leerlingen van locatie JenaXL als de leerlingen van locatie Centrum. Voorzitter van het ZAT is altijd de zorgcoördinator van de leerling die we bespreken. Eén keer in de drie weken hebben we een intern zorgoverleg.. Hierin bespreken de leden van dit team hulpvragen van leerlingen en spreken zij passende begeleiding af. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolcoach, leerlingenbegeleiders, orthopedagoog en een remedial teach.Studiebegeleiding
De Stamgroepleider is de spil in de studiebegeleiding. Hij of zij krijgt van iedere vakdocent steeds de resultaten van de toetsen. Zijn die onvoldoende dan geeft de docent een korte omschrijving van het probleem en van de gewenste actie. Soms onderneemt de docent zelf actie, anders doet de Stamgroepleider dat. Soms zetten we de computer in als hulpmiddel, bijvoorbeeld bij problemen met spelling.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle