Landstede Groep

Zorgteam

We helpen je bij keuzes die met je opleiding te maken hebben en hebben ook verschillende vormen van individuele begeleiding en zorg.

De vertrouwenspersoon

Heb je binnen of buiten de school persoonlijke problemen waarover je niet met je mentor of docent kan of wil praten? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze zal jouw probleem altijd vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenspersoon bespreekt het alleen met anderen als jij dat goed vindt, of wanneer het om een levensbedreigende situatie gaat, zoals suïcidale neigingen, seksuele intimidatie of incest. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon je door naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Op JenaXL hebben wij in principe twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.

2022 06 Landstede Jenaxl 44

Zorgexpertise

De zorgcoördinator heeft contact met Sociaal Wijk team, leerplichtambtenaar van de gemeente en met de GGD. Dit is voor leerlingen met problemen op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school en sociaal-emotionele problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk problemen te signaleren en te verhelpen. Al deze betrokkenen kunnen voor de leerlingen met problemen een plan opstellen, evalueren en dit zo nodig aanpassen.

Eén keer in de twee weken hebben we een intern zorgoverleg. Hierin bespreken de leden van dit team hulpvragen van leerlingen en spreken zij passende begeleiding af. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolcoach, orthopedagoog en een remedial teacher.

Studiebegeleiding

De stamgroepleider is de spil in de studiebegeleiding. Hij of zij krijgt van iedere vakdocent steeds de resultaten van de toetsen. Zijn die onvoldoende, dan geeft de vakdocent een korte omschrijving en van de gewenste actie. Soms onderneemt de vakdocent zelf actie, anders doet de stamgroepleider dat.

Dyslexie

JenaXL vindt het belangrijk om goede begeleiding te bieden aan alle leerlingen met lees- en/of spellingproblemen. Dit doen we samen met de stamgroepleiders, docenten, orthopedagoog, remedial teacher en dyslexiespecialist. De orthopedagoog bekijkt bij welke leerlingen nader onderzoek gedaan dient te worden en adviseert over mogelijke aanpassingen, evt. na extra onderzoek. De dyslexiespecialist zorgt voor de juiste begeleiding en inzet van faciliteiten. Op die manier zorgen we ervoor dat de leerling het niveau kan volgen dat bij zijn/haar capaciteiten past. U kunt meer lezen over de begeleiding bij dyslexie in het dyslexieprotocol. Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Dyscalculie

JenaXL wil een school zijn die kinderen in staat stelt hun talenten te ontwikkelen en dat type onderwijs te volgen dat aansluit bij hun intellectuele capaciteiten. Dat is ook het doel van ons dyscalculiebeleid. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en/of accuraat oproepen en/of toepassen van reken-wiskundekennis (feiten/afspraken) (Ruijssenaars, Van Luit, & Van Lieshout, 2006). Om gebruik te kunnen maken van faciliteiten is het noodzakelijk dat de dyscalculieverklaring op school aanwezig is. Een dyscalculieverklaring moet ondertekend zijn door een bevoegd deskundige (GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist). Als een leerling dyscalculie heeft, wordt dit in het leerlingvolgsysteem vastgelegd. JenaXL wil ook graag het onderzoeksrapport ontvangen zodat deze in het leerlingdossier kan worden bewaard en de juiste begeleiding kan worden geboden. U kunt meer lezen over de begeleiding bij dyscalculie in het dyscalculieprotocol.

Mindset training

In leerjaar 1 en 2 kunnen leerlingen deelnemen aan een mindset training. Deze training is voor leerlingen die stress en spanning ervaren tijdens het maken van contact met anderen, presenteren en het maken van een toets. Deze spanning zit hen dagelijks in de weg. Een taak/opdracht/handeling wordt daardoor extra lastig om uit te voeren. In deze training wordt gewerkt aan meer vertrouwen in deze situaties.