Landstede Groep

Zorgteam

We helpen je bij keuzes die met je opleiding te maken hebben en hebben ook verschillende vormen van individuele begeleiding en zorg.

De vertrouwenspersoon
Heb je binnen of buiten de school persoonlijke problemen waarover je niet met je mentor of docent kan of wil praten? Dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Deze zal jouw probleem altijd vertrouwelijk behandelen. De vertrouwenspersoon bespreekt het alleen met anderen als jij dat goed vindt, of wanneer het om een levensbedreigende situatie gaat, zoals suïcidale neigingen, seksuele intimidatie of incest. Als het nodig is, verwijst de vertrouwenspersoon je door naar een gespecialiseerde hulpverleningsinstantie. Op JenaXL hebben wij in principe twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw.

Zorgexpertise
De zorgcoördinator heeft contact met Sociaal Wijk team, leerplichtambtenaar van de gemeente en met de GGD. Dit is voor leerlingen met problemen op het gebied van gezondheid, aanwezigheid op school en sociaal-emotionele problemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk problemen te signaleren en te verhelpen. Al deze betrokkenen kunnen voor de leerlingen met problemen een plan opstellen, evalueren en dit zo nodig aanpassen.

Eén keer in de twee weken hebben we een intern zorgoverleg. Hierin bespreken de leden van dit team hulpvragen van leerlingen en spreken zij passende begeleiding af. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator, schoolcoach, orthopedagoog en een remedial teacher.

Studiebegeleiding
De stamgroepleider is de spil in de studiebegeleiding. Hij of zij krijgt van iedere vakdocent steeds de resultaten van de toetsen. Zijn die onvoldoende, dan geeft de vakdocent een korte omschrijving en van de gewenste actie. Soms onderneemt de vakdocent zelf actie, anders doet de stamgroepleider dat.

Dyslexie
Op school is er de mogelijkheid om een screening af te nemen. Als er voldoende aanwijzingen zijn voor dyslexie, kunnen leerlingen worden doorverwezen voor een dyslexie-onderzoek. Als het onderzoek wordt afgenomen door het Landstede Expertise Centrum, betalen de ouders 75% van de onderzoekskosten. Als je dyslectisch bent, mag je gebruik maken van extra faciliteiten zoals extra tijd bij toetsen. 

Klik hier voor het dyslexieprotocol.

Mindset training
In leerjaar 1 en 2 kunnen leerlingen deelnemen aan een mindset training. Deze training is voor leerlingen die stress en spanning ervaren tijdens het maken van contact met anderen, presenteren en het maken van een toets. Deze spanning zit hen dagelijks in de weg. Een taak/opdracht/handeling wordt daardoor extra lastig om uit te voeren. In deze training wordt gewerkt aan meer vertrouwen in deze situaties.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: (088) 850 8560
Ons e-mailadres: info@jenaxl.nl

Ons bezoekadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle

Postadres:
JenaXL
Gelijkheid 3
8014 XC Zwolle