Landstede Groep

Passend onderwijs

Passend Onderwijs: onderwijs dat bij je past, dat uitgaat van talenten. Wij zijn er voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Waar mogelijk zorgen wij voor een passende onderwijsplek. Daarbij houden we rekening met de behoeften van de leerling en de voorkeuren van de ouders/verzorgers. Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Vraag naar extra ondersteuning

Wanneer een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stellen we samen met ouders/verzorgers en de leerling een Ontwikkelingsperspectief op (OPP). Hierin staat de plaatsingskeuze uitgelegd, de bevorderende en belemmerende factoren die meespelen bij het opleiden van de leerling en de te verwachten uitstroommogelijkheid.

Het ontwikkelingsperspectief gebruiken we als uitgangspunt van ons onderwijsaanbod. Regelmatig evalueren we het ontwikkelingsperspectief met de ouders/verzorgers en de leerling. Als het nodig is, stellen we het plan bij.

Het kan zijn dat we op onze locatie geen passende aanpak kunnen bieden. De leerling kan dan terecht bij DOC93 van Landstede VO. Kijk hier voor meer informatie over DOC93 op www.doc93.nl.

Grenzen aan passend onderwijs

Helaas zijn er ook grenzen aan wat wij jou kunnen bieden. Bijvoorbeeld wanneer je niet aan het groepsproces kunt deelnemen of bij extreem gedrag waarbij er gevaar is voor andere leerlingen of waarbij het onderwijsproces ernstig wordt belemmerd.

Wanneer je bij ons onderwijs volgt, moet er uitzicht zijn op het behalen van een diploma. Wanneer je een lichamelijke beperking hebt, moet je onderwijsbehoefte passen binnen de mogelijkheden en aanpassingen van de school. De school is niet ingericht op het verrichten van medische handelingen.

Naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Het kan zijn dat je naar een school voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) wordt verwezen. Het bevoegd gezag van de school vraagt dan bij het Samenwerkingsverband (SWV) een toelaatbaarheidsverklaring aan. Het samenwerkingsverband beslist of je wordt toegelaten tot het vso. Ook verdeelt het Samenwerkingsverband de zorggelden.

Ondersteuningsprofiel

Alle kinderen en jongeren in ons land verdienen een passende onderwijsplek. Dat geldt in het bijzonder voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Leraren, onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders en schoolbesturen staan gezamenlijk voor de taak om dat waar te maken. Het nieuwe stelsel 'Passend Onderwijs' betekent een aanscherping van deze verantwoordelijkheid. Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel.

De wet op het Passend Onderwijs

De wet op het Passend Onderwijs is sinds 1 augustus 2014 in werking. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn of haar onderwijsbehoefte. Het accent is verlegd van “welke beperkingen heeft deze leerling” naar “wat heeft deze leerling nodig om een goede onderwijsontwikkeling door te maken”. Een andere manier van kijken en denken die er voor moet zorgen dat minder leerlingen naar het speciaal onderwijs worden verwezen.

Alle scholen hebben een zorgplicht voor elke leerling die is aangemeld. Dat wil zeggen dat er een passende school moet worden gevonden voor elke aangemelde leerling. De schoolbesturen in de regio (het Samenwerkingsverband SWV 23-05) zorgen daarom samen voor een dekkend onderwijsaanbod, waarin de leerling de zorg kan ontvangen die aansluit bij de onderwijsbehoefte.

Op de website www.swvvoijsselvecht.nl staat meer informatie over het samenwerkingsverband IJssel-Vecht.